Warunki korzystania ze strony

Zasady i warunki – strona internetowa Art.-Projekt Kinga Trojanowska

Na tej stronie znajdują się standardowe zasady i warunki korzystania ze strony internetowej Art.-Projekt Kinga Trojanowska. Pamiętaj, że mogą występować różnice pomiędzy regulacjami w poszczególnych krajach.

Warunki korzystania z witryny internetowej Art.-Projekt Kinga Trojanowska są następujące:

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do niniejszej publikacji jest  Art.-Projekt Kinga Trojanowska.

Upoważnienie do odtwarzania

Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować dowolną część zamieszczonych tu materiałów pod następującymi warunkami:

- Materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
- Materiałów nie można w żaden sposób modyfikować
- Nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych Art.-Projekt Kinga Trojanowska bez upoważnienia
- Wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: "Prawa autorskie ©  Art.-Projekt Kinga Trojanowska. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Twoje opinie

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i doceniamy każdy przesłany pomysł i sugestię, ale niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz indywidualnie. Rezerwujemy sobie prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.

Korzystanie z interaktywnych funkcji na tej stronie

Dla wygody użytkowników udostępniamy na niniejszej stronie internetowej funkcje interaktywne, takie jak śledzenie przesyłek czy zgłaszanie opinii. Użytkownicy nie są jednak upoważnieni do korzystania z tych funkcji w innym celu, niż określony przez Art.-Projekt Kinga Trojanowska.

Dokładność informacji na stronie

Na naszej stronie internetowej mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco, według uznania Art.-Projekt Kinga Trojanowska. Regularnie aktualizujemy informacje, ale mogą pojawić się nieścisłości, jeśli zajdą jakieś zmiany pomiędzy aktualizacjami. Ponieważ Internet jest niezależną siecią tysięcy witryn na świecie, niektóre informacje dostępne za pośrednictwem naszej strony mogą pochodzić spoza Art.-Projekt Kinga Trojanowska. Art.-Projekt Kinga Trojanowskanie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za treść tych materiałów.

Wirusy

Dokładamy starań, by wyeliminować wirusy z naszej strony, ale nie możemy tego zagwarantować. Dlatego też nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji z niniejszej strony upewnij się, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności.

Wyłączenie gwarancji

Usługi, treść i informacje zawarte na naszej stronie internetowej odzwierciedlają stan aktualny. Art.-Projekt Kinga Trojanowska, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie udziela żadnych gwarancji: zarówno wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub udzielanych w inny sposób; włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, bez naruszenia praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. Art.-Projekt Kinga Trojanowska, jej podmioty powiązane i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, co do dokładności, kompletności, bezpieczeństwa lub terminowości usług, treści lub informacji umieszczonych na stronie internetowej Art.-Projekt Kinga Trojanowska lub przekazywanych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem systemów Art.-Projekt Kinga Trojanowska. Żadna informacja na stronie internetowej Art.-Projekt Kinga Trojanowska lub w systemach Art.-Projekt Kinga Trojanowska nie daje jakiejkolwiek gwarancji o ile taka gwarancja nie zostanie wyraźnie określona przez Art.-Projekt Kinga Trojanowska w tych warunkach.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji domniemanych, więc ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś konsumentem, to te przepisy nie wpływają na ustawowe prawa, od których można odstąpić, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji przewidzianych w tych warunkach są sprawiedliwe i rozsądne.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo ani Art.-Projekt Kinga Trojanowska ani jego podmioty powiązane, licencjodawcy lub strony trzecie wymienione na stronie internetowej Art.-Projekt Kinga Trojanowska w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe i pośrednie szkody, nawiązki, zadośćuczynienia, utracone korzyści i zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub z działalności opartej na wykorzystaniu lub niemożności korzystania z witryny internetowej Art.-Projekt Kinga Trojanowska i systemów Art.-Projekt Kinga Trojanowska, usług, treści lub informacji, niezależnie czy taka odpowiedzialność opierać się będzie na gwarancji, umowie, delikcie, lub jakichkolwiek innych zasadzie prawnej, i niezależnie czy Art.-Projekt Kinga Trojanowska jest powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ograniczając powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że w żadnym wypadku Art.-Projekt Kinga Trojanowska nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, i niezależnie czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób. W zakresie dozwolonym przez prawo, przyznane Tobie w tych warunkach prawa są wyłączne i ograniczają się do tych wyraźnie przewidziane w tych warunkach.

Produkty i usługi

O ile w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, transport produktów i usług, o których mowa na niniejszych stronach, podlega Warunkom Przewozu Art.-Projekt Kinga Trojanowska . Ponieważ mogą się one różnić w zależności od miejsca pochodzenia przesyłki, skontaktuj się z najbliższym Contact Center w celu uzyskania wykazu lokalnych warunków. Nie wszystkie produkty i usługi Art.-Projekt Kinga Trojanowska mogą być dostępne w każdym kraju.

Ujawnienie informacji

Wszelkie informacje, udzielane Art.-Projekt Kinga Trojanowska przez użytkowników niniejszej strony internetowej są uznawane za poufne i nie będą ujawniane przez Art.-Projekt Kinga Trojanowska żadnym stronom trzecim, z wyłączeniem przypadków, w których będzie to konieczne w celu świadczenia usług.